BUDOWNICTWOZbudujemy
Twój sukces.
To nasza misja!
WYPOSAŻENIEZbudujemy
Twój sukces.
To nasza misja!
CHŁODNICTWOZbudujemy
Twój sukces.
To nasza misja!
SERWISZbudujemy
Twój sukces.
To nasza misja!

Budownictwo

Gene­ralny Wyko­nawcaWspie­ramy Klienta na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji, w tym pomagamy w uzy­ski­wa­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów i pozwo­leń.

Wyposażenie

Speł­niamy ocze­ki­wa­niaPro­jek­tu­jemy, dostar­czamy i mon­tu­jemy wypo­sa­że­nie skle­pów, lokali gastro­no­micz­nych i obiek­tów hote­lar­skich.

Chłodnictwo

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nieWyko­ny­wany zakres robót pozwala nam na bogatą ofertę sprzętu w ramach pro­jek­tów budowy i mon­tażu wypo­sa­że­nia.

Serwis

Jesteśmy do usługŚwiad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­tor­skie będąc do Pań­stwa dys­po­zy­cji 24/7 przez 365 dni w roku.

ILHO PL S.A.

Istniejemy od 2009 roku, jako połą­cze­nie wie­dzy i doświad­cze­nia czterech por­tu­gal­skich firm dzia­ła­ją­cych w obsza­rze budow­nic­twa oraz wypo­sa­że­nia powierzchni komer­cyj­nych. Od tego czasu spe­cja­li­zu­jemy się w budo­wie i wypo­sa­że­niu tych powierzchni pod klucz.

Nasze sukcesy