Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku jako Generalny Wykonawca obiektów komercyjnych.

ILHO PL reali­zuje inwe­sty­cje budow­lane w cha­rak­te­rze Gene­ral­nego Wyko­nawcy. W obsza­rze naszych dzia­łań znaj­dują się obiekty komer­cyjne, han­dlowo-usłu­gowe, hote­lowo-restau­ra­cyjne oraz prze­my­słowe.

Wspie­ramy naszych klien­tów na każ­dym eta­pie inwe­sty­cji, pod­su­wamy opty­malne roz­wią­za­nia pro­jektowe i tech­no­lo­giczne oraz ofe­ru­jemy pomoc w uzy­ski­wa­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów i pozwo­leń.

Nasze doświad­czenie w obsza­rze budow­nic­twa obej­muje: wzno­sze­nie nowych budyn­ków, prze­bu­dowy, remonty i moder­ni­za­cje ist­nie­ją­cych obiek­tów i lokali komer­cyj­nych, w tym super­mar­ke­tów, restau­ra­cji i barów.

W ramach kom­plek­so­wej obsługi pro­jektu inwe­sty­cyj­nego ofe­ru­jemy:

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem budynków i infrastruktury od koncepcji aż po projekt wykonawczy.

KOSZTORYSOWANIE

Opracowywane przez nas kosztorysy są szczegółowe i oddają realne wyobrażenie o kosztach planowanego przedsięwzięcia.

PRACE BUDOWLANE I ROZWOJOWE

Specjalizujemy się w realizacji inwestycji pod klucz. Wspieramy klienta na każdym etapie inwestycji od kupna terenu przez analizę lokalizacji, możliwości rozwoju biznesu, prace budowlane na uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń kończąc.

MODERNIZACJA

Zajmujemy się modernizacja i adaptacją istniejących budynków dostosowując je do obowiązujących aktualnie norm.

Naszą kadrę two­rzą doświad­czeni inży­nie­ro­wie wspo­ma­gani przez wyspe­cja­li­zo­wane zespoły pra­cow­ni­ków budow­la­nych, mon­te­rów i ser­wi­san­tów. Współ­pra­cu­jemy ze stałą grupą spraw­dzo­nych i rze­tel­nych podwy­ko­naw­ców. Dbamy o to, by uży­wane przez nas mate­riały pocho­dziły od spraw­dzo­nych dostaw­ców, speł­niały wszel­kie normy i posia­dały cer­ty­fi­katy.

Każde zle­ce­nie zawsze jest dla nas nowym wyzwa­niem do któ­rego pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie i z zaan­ga­żo­wa­niem. Poprzez wysoką jakość świad­czo­nych usług oraz szyb­kie ter­miny reali­za­cji inwe­sty­cji udo­wod­ni­li­śmy już, że jeste­śmy wia­ry­god­nym i sta­bil­nym part­ne­rem w bizne­sie.