img_1

Wybudowaliśmy ponad 100 obiektów!

Nasze doświad­czenie w obsza­rze budow­nic­twa obej­muje: wzno­sze­nie nowych budyn­ków, prze­bu­dowy, remonty i moder­ni­za­cje ist­nie­ją­cych obiek­tów i lokali komer­cyj­nych, w tym super­mar­ke­tów, restau­ra­cji i barów.
read more

Zamontowaliśmy 30 tysięcy urządzeń chłodniczych!

Przy dba­niu o odpo­wiedni stan tech­niczny insta­la­cji trosz­czymy się o śro­do­wi­sko. W tym celu zaadop­to­wa­li­śmy naj­now­sze tech­no­lo­gie ochrony śro­do­wi­ska, szcze­gól­nie w zakre­sie reduk­cji emi­sji sub­stan­cji szko­dli­wych.
read more