Wyko­nu­jemy pro­jekty, dostawy i mon­taż wszel­kiego rodzaju insta­la­cji chłod­ni­czych

W obsza­rze chłod­nic­twa nasza dzia­łal­ność obej­muje pro­jek­to­wa­nie, dostawę i mon­taż urzą­dzeń chłod­ni­czych i mroź­ni­czych do wszel­kich obiek­tów komer­cyj­nych od małych super­mar­ke­tów do dużych cen­trów dys­try­bu­cyj­nych. W celu osią­gnię­cia naj­wyż­szej jako­ści naszych dzia­łań wspie­rają nas w tym part­ne­rzy – Ritel LDA oraz Hiper­frio LDA i inni.

Wyko­nu­jemy pro­jekty i mon­taż wszel­kiego rodzaju insta­la­cji chłod­ni­czych.

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem instalacji chłodniczych. Przygotowujemy prototypy, aby jak najlepiej dostosować projekt do potrzeb naszych Klientów.

KOMORY I MAGAZYNY CHŁODNICZE

Wykonujemy komory i magazyny chłodnicze na zamówienie.

EKSPOZYCJA

Dla zapewnienia Klientom optymalnej ekspozycji produktów przedstawiamy rozwiązania „szyte na miarę”, współpracując w tym zakresie z wiodącymi firmami: Tasselli, Jordão, Exkal, Enofrigo, Centauro.

PRZEMYSŁ

Dzięki współpracy z firmami Ritel i Alicontrol posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu instalacji chłodniczych na potrzeby przemysłu. Oferujemy m.in. komory chłodnicze, centrale chłodnicze, ubojnie, rzeźnie, przetwórnie żywności, wytwornice lodu.

Świad­czymy rów­nież usługi roz­bu­dowy i moder­ni­za­cji ist­nie­ją­cych obiek­tów. Zaj­mu­jemy się ser­wi­sem oraz utrzy­ma­niem urzą­dzeń i sys­te­mów chłod­ni­czych i mroź­ni­czych.

Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz bogatą ofertę urzą­dzeń, które umoż­li­wiają zasto­so­wa­nie roz­wią­zań naj­le­piej speł­nia­ją­cych Pań­stwa potrzeby. Ofe­ru­jemy m.in. regały chłod­ni­cze, zabu­dowy z paneli izo­ter­micz­nych, drzwi izo­ter­miczne (modu­łowe i zamy­kane auto­ma­tycz­nie), komory chłod­ni­cze z kon­trolą atmos­fery, cen­trale chłod­ni­cze, agre­gaty chłod­ni­cze, insta­la­cje i wypo­sa­że­nie elek­tryczne, wytwor­nice lodu, silosy do wody lodo­wej, urzą­dze­nia i sys­temy do zdal­nej kon­troli (w tym do moni­to­ringu tele­wi­zyj­nego), lady chłod­ni­cze, lady z witry­nami chłod­ni­czymi, wypo­sa­że­nie do eks­po­zy­cji pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych dla super­mar­ke­tów.

Jed­nym z naszych klu­czo­wych klien­tów jest firma Jero­nimo Mar­tins Pol­ska S A. – wła­ści­ciel sieci dys­kon­tów spo­żyw­czych „Bie­dronka”.

Przy dba­niu o odpo­wiedni stan tech­niczny insta­la­cji trosz­czymy się o śro­do­wi­sko. W tym celu zaadop­to­wa­li­śmy naj­now­sze tech­no­lo­gie ochrony śro­do­wi­ska, szcze­gól­nie w zakre­sie reduk­cji emi­sji sub­stan­cji szko­dli­wych. Posia­damy nie­zbędne cer­ty­fi­katy potwier­dza­jące jakość i bez­pie­czeń­stwo naszych wyro­bów.