img_1

Nasze doświad­czenie w obsza­rze budow­nic­twa obej­muje: wzno­sze­nie nowych budyn­ków, prze­bu­dowy, remonty i moder­ni­za­cje ist­nie­ją­cych obiek­tów i lokali komer­cyj­nych, w tym super­mar­ke­tów, restau­ra­cji i barów.

Written by

Dodaj komentarz