o_nas

Powstaliśmy  w 2009 roku jako połączenie czterech portugalskich firm działających w obszarze budownictwa oraz wyposażenia powierzchni komercyjnych.

Specjalizujemy się w budowie i wyposażeniu powierzchni komercyjnych pod klucz. Zaczynając od budowy supermarketów rozwinęliśmy swoją działalność w trzech podstawowych obszarach:

  • budownictwo,
  • dostawa i montaż wyposażenia sklepów, lokali gastronomicznych i hotelarskich,
  • chłodnictwo przemysłowe i komercyjne.

W każ­dym z wymie­nio­nych wyżej obsza­rów świad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­cyjne. Tym co wyróż­nia naszą firmę na rynku jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych przez nas usług.

Firmy wspierające

 

nasze Zalety

Doświadczenie.

Naszą kadrę two­rzą doświad­czeni inży­nie­ro­wie wspo­ma­gani przez wyspe­cja­li­zo­wane zespoły pra­cow­ni­ków budow­la­nych, mon­te­rów i ser­wi­san­tów.

Kompleksowość.

Atu­tem naszej firmy jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych usług począw­szy od pro­jektu, przez reali­za­cję, mon­taż po ser­wis, rege­ne­ra­cję i moder­ni­za­cję dostar­cza­nego wypo­sa­że­nia.

Jakość.

W celu osią­gnię­cia naj­wyż­szej jako­ści naszych dzia­łań spie­rają nas w tym part­ne­rzy – Ritel LDA oraz Hiper­frio LDA i inni.

dlaczego MY?

Troszczymy się o środowisko.

Przy dba­niu o odpo­wiedni stan tech­niczny insta­la­cji trosz­czymy się o śro­do­wi­sko. W tym celu zaadop­to­wa­li­śmy naj­now­sze tech­no­lo­gie ochrony śro­do­wi­ska, szcze­gól­nie w zakre­sie reduk­cji emi­sji sub­stan­cji szko­dli­wych. Posia­damy nie­zbędne cer­ty­fi­katy potwier­dza­jące jakość i bez­pie­czeń­stwo naszych wyro­bów.