SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYPOSAŻANIU OBIEKTÓW HANDLOWYCH, HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH.

Jeste­śmy jed­nym z klu­czo­wych dostaw­ców wypo­sa­że­nia i sta­łej obsługi ser­wisowej dla sieci skle­pów Bie­dronka.

Ofe­ru­jemy nasze wspar­cie i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia roz­wią­zań kon­cep­cyj­nych zarówno na pozio­mie pro­jektu zago­spo­da­ro­wa­nia powierzchni, jak rów­nież doboru wypo­sa­że­nia naj­le­piej odpo­wia­da­ją­cego potrze­bom kon­tra­henta. Jeste­śmy w sta­nie kom­plek­sowo obsłu­żyć i wypo­sa­żyć wszel­kiego typu powierzch­nie komer­cyjne, oszczę­dza­jąc czas i ogra­ni­cza­jąc do mini­mum zaan­ga­żo­wa­nie klienta w reali­za­cję pro­jektu.

W ramach kom­plek­so­wej obsługi klienta ofe­ru­jemy:

PROJEKTOWANIE

Przygotowujemy projekty i wizualizacje zagospodarowania powierzchni komercyjnych i przemysłowych dobierając wyposażenie najbardziej odpowiadające potrzebom Klienta.

PARTNERZY

W ofercie posiadamy szeroką gamę produktów dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Współpracujemy z czołowymi producentami na rynku polskim i zagranicznym, takimi jak: HMY Yudigar, Kider, Tasselli, Joalpe, Fagor, Edesa, Gresilva, Enomatic.

LOGISTYKA

Zajmujemy się całą obsługą logistyczną zamówienia w kraju i za granicą. Ponadto posiadamy 4500 m2 powierzchni magazynowej do dyspozycji naszych Klientów.

MONTAŻ

Posiadamy ekipy wyspecjalizowane w montażu wyposażenia na terenie całej Polski.

SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia z obsługi dostarczonego przez nas wyposażenia.

REGENERACJA

Poddajemy stare urządzenia procesowi regeneracji, pozwalając tym samym na poczynienie pewnych oszczędności przez naszych Klientów.
Oferujemy również usługi mycia i dezynfekcji wózków zakupowych, koszy, regałów chłodniczych, chłodziarek, i innych urządzeń.

Naszym klien­tom zapew­niamy wspar­cie kon­cep­cyjne, wzor­cowe i roz­wo­jowe. Atu­tem naszej firmy jest kom­plek­sowość świad­czo­nych usług począw­szy od pro­jektu, przez reali­za­cję, mon­taż po ser­wis, rege­ne­ra­cję i moder­ni­za­cję dostar­cza­nego wypo­sa­że­nia. Naszą misją jest dostar­cze­nie kon­tra­hen­tom naj­lep­szych roz­wią­zań.

W ofer­cie posia­damy sze­roką gamę pro­duk­tów dopa­so­wa­nych do zróż­ni­co­wa­nych potrzeb naszych klien­tów. Współ­pra­cu­jemy z czo­ło­wymi pro­du­cen­tami na rynku pol­skim i zagra­nicz­nym, takimi jak:

HMY Yudi­gar, Kider, Tas­selli, Joalpe, Fagor, Edesa, Gre­si­lva, Eno­ma­tic.